•  

Algemene voorwaarden

Op al onze diensten en offertes zijn de volgende Algemene Voorwaarden van toepassing. Door het gebruik van deze website stem je eveneens in met deze Algemene Voorwaarden.

Algemeen

Artikel 1 - Definities

Coachier:
de natuurlijke persoon die de coachee begeleidt, de eigenaar van en handelend onder de bedrijfsnaam Coachier™, vertegenwoordigd in de natuurlijke persoon van Jorien Dullemeijer
Coachee:
de natuurlijke persoon die het traject volgt bij Coachier™ namens zichzelf of in opdracht van zijn/haar werkgever
Coachcontract:
de door Coachier en coachee ondertekende overeenkomst aangaande het coachtraject

Artikel 2 - Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de tussen de coachee en Coachier™ gesloten coachcontract.

Artikel 3 - Bekendmaking algemene voorwaarden

Coachier™ overhandigt de algemene voorwaarden bij de totstandkoming van het coachtraject samen met het contract. Tevens staan deze op de website van Coachier™.

Artikel 4 - Afwijking van de algemene voorwaarden

Afwijkingen dienen schriftelijk te zijn overeengekomen.

Informatie

Artikel 5 - Kennismakingsgesprek

Voorafgaand aan het tot stand komen van het coachtraject biedt Coachier™ in een vrijblijvend kennismakingsgesprek de volgende informatie aan de coachee:

  • Het coachcontract

  • Het te volgen coachtraject

  • De kosten (excl BTW)

  • De betalingsverplichtingen

  • Het reflectieverslag en de huiswerkopdrachten (min 24 uur van tevoren mailen)

  • De algemene voorwaarden

  • Uitwisseling van contactgegevens

Artikel 6 - Oriëntatie coachvraag

Tijdens het kennismakingsgesprek vindt oriëntatie plaats op de coachvraag/probleemstelling. De globale thema's waar de coachee mee worstelt worden naar voren gehaald.

Totstandkoming coachcontract

Coachier™ doet op basis van het kennismakingsgesprek en bij aanvaarding een schriftelijk contract aan de coachee toekomen welke beide bij aanvang van sessie 1 ondertekenen.

Coachtraject

Artikel 7 - Instemming

Het traject wordt van kracht na instemming van de coachee. Coachier™ en coachee ondertekenen het contract.

Het traject beslaat een periode waarin Coachier™ en coachee elkaar treffen tijdens de afgesproken sessies van 1 á 1,5 uur. Buiten de sessies gaat coachee ten behoeve van zijn ontwikkeling aan de slag met de opdrachten en oefeningen.

Artikel 8 - Duur van de overeenkomst

De overeenkomst is 6 maanden geldig na ondertekening van het contract. Binnen deze periode dient de coachee de sessies gevolgd en afgerond te hebben.

Artikel 9 - Doel van het traject

Inzicht en bewustwording van de eigen patronen en het gedrag die de coachee tegenhouden het beste uit zichzelf te halen.

Artikel 10 - Regels bij afzeggen afspraak

Afzeggen van de afspraak minimaal 24 uur van tevoren. Bij betaling vooraf en met afzeggen na 1 uur van tevoren, geen geld terug. Bij bijzondere gevallen overleg mogelijk.

Artikel 11 - Betaling

De kosten worden berekend per sessie van 1 á 1,5 uur (excl. BTW) Coachee betaalt na het ondertekenen van het contract telkens 2 sessies vooruit na ontvangst van de factuur. De factuur dient betaald te zijn voor de sessie plaatsvindt.

Artikel 12 - Ethische Gedragscode

Ieder mens heeft zich te houden aan regels en wetten. Coaches hanteren vaak ook een ethische code wat op vrijwillige basis gebeurt. Coachier™ kiest ervoor de ethische gedragscode van de beroepsorganisatie NOBCO te volgen. NOBCO is de Nederlandse Orde van BeroepsCoaches. Voor meer informatie kun je kijken op www.nobco.nl. Het doel van de Ethische GedragsCode (EGC) is 'professionaliteit' van beroepscoaches onder woorden te brengen en deze omschrijving als leidraad te laten dienen voor het professioneel functioneren van coaches.

Alle rechten voorbehouden

Coachier™ is een handelsnaam en geregistreerd merk van Coachier, statutair gevestigd te Nieuwerkerk aan den IJssel.

Elk gebruik van het woord 'Coachier', de opmaak, de typerende handelswijze en de onderscheidende elementen van Coachier™ zonder expliciete schriftelijke toestemming van Coachier is nadrukkelijk verboden. Schade door inbreuk op ons merk en intellectueel eigendom verhalen wij volledig op de overtreder(s).